ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
รับเกียรติบัตรและรับโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      
การคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
เข้าค่ายโครงการสนุก  คิดส์ วิทย์  STEM 2019
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

กิจกรรมธรรมะระดับอนุบาล 1-3
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
       ร่วมสมทบทุนบูชากัณฑ์เทศสร้างเมรุเผาศพวัดบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
อ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

ร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนมูลนิธิสงฆ์อาพาธ    
โรงพยาบาลบ้านโป่งและร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลบ้านโป่ง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
       เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นป.4
       เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียน Best Practice
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562
      เข้าค่ายธรรมะและเข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       เมื่อวันที่ 15-18 ตุลาคม 2562
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูสู่การปฏิรูปการศึกษา
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562

เข้าค่ายลูกเสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2562
       พิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562
กีฬาสี
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน 2562
      รางวัลชนะเลิศ การแข่งวิ่งระยะทาง 5.8 กิโลเมตร       
รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
       เมื่อวันที่ 25  พฤศจิกายน  2562