ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
รับเกียรติบัตรและรับโล่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2      
การคัดเลือกนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562
เข้าค่ายโครงการสนุก  คิดส์ วิทย์  STEM 2019
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

กิจกรรมธรรมะระดับอนุบาล 1-3
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562