โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
  ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
ชมละคร จากคณะเพลงฉ่อย โอเล่
วันที่ 12 กรกฏาคม 2560
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายธรรมะระดับชั้นป.4
วันที่ 13 กรกฏาคม 2560
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ข่าวการศึกษา
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ