โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
  ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดผลและประเมินผลการศึกษา
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
QR Code : Facebook โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
QR Code : You Tube
QR Code : Google
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม

อบรมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครู

การยกระดับคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา