โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
  ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 11 สิงหาคม 2560
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชาชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  วันที่ 11 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ข่าวการศึกษา
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ