โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
  ติดต่อเรา
      โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม
   Banpong vittayakhom School
      8/3
.หน้าสถานีรถไฟต.บ้านโป่ง .บ้านโป่ง .ราชบุรี 70110    
      E-Mail : bpwit.net@gmail.com
      โทรศัพท์ 032-221470
      โทรสาร 032-200957
      แผนที่ (Google Map)
ทัศนศึกษาชั้นป.6
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
การแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน สุดสาคร จากคณะ
แสดงละครฅนทำคนดู
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 
 
 
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับ
Back
Next
ข่าวการศึกษา
ยินดีต้อนรับ  โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม      ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า วิชาเป็นเลิศ    อัตลักษณ์ : คุณธรรมนำใจ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน      เอกลักษณ์ : สงเสริมสุนทรียภาพ